Algemene voorwaarden L.A.van Roozendaal bv

 
 

1. Algemeen
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: de verkoper van deze algemene voorwaarden L.A.VAN ROOZENDAAL Koper een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen en leveringen door de verkoper, alsmede op alle door verkoper en koper gesloten overeenkomsten en de totstandkoming daarvan.
2.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
2.3 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag gratis door ons verstrekt.
3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle offertes worden bij wijze van inlichting gegeven en zijn niet bindend en vrijblijvend. Catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, afmetingen, grafieken, afbeeldingen, etc. zijn niet bindend in verband met eventuele wijzigingen en verbeteringen.
3.2. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 De door de verkoper uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten.
3.5 Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wij geconfronteerd worden met meerkosten wegens verhoging van materiaal, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen.
3.6 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
4 Levertijd en levering
4.1 Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Koper is in geval van niet tijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de overeenkomst, noch tot weigering of terugzending, hetzij van het geheel of een gedeelte van een koopovereenkomst, noch tot weigering of terugzending, hetzij van het geheel of een gedeelte van een koopovereenkomst. Annulering behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de verkoper.
4.2 Alle goederen reizen voor rekening en risico van koper, tenzij anders is overeengekomen. Voor verzending wordt de meest geschikte en voordeligste wijze gekozen. Reclames omtrent onjuiste leveringen, beschadigingen en facturering, dienen binnen 4 dagen na verzending te worden gemeld.
4.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.4 Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Eigendomsrecht
5.1 Tot aan de algehele voldoening van alle door de koper verschuldigde betalingen behoudt de verkoper het eigendom van alle door verkoper geleverde goederen. Koper dient verkoper onverwijld in te lichten, indien eigendomsrechten van de verkoper dreigen te worden geschaad.
5.2 Indien monster, model en voorbeeld door de verkoper is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of vertrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
5.3 De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven ons eigendom, ook al hebben wij daarvoor aan de wederpartij kosten in rekening gebracht.
5.4 De door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
5.5 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5.6 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar te nemen.
5.7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5.8 De koper verplicht zich tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te leveren.
6. Betalingstermijn
6.1 Betalingen geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op de door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en zijn strikt netto.
6.2 Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
6.3 Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.
6.4 Kosten voor dispositie, hieronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de koper.
7. Klachten
7.1 Klachten omtrent de geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen voor de wederpartij schriftelijk bij ons worden ingediend onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgave van redenen. De betrokken goederen dienen in dat geval voor inspectie voor ons beschikbaar te zijn.
7.2 Klachten geven de koper niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.
7.3 Door ons juist bevonden klachten leiden tot vervanging of vergoeding van de betreffende goederen zulks naar ons inzicht en moet uitdrukkelijke uitsluiting van v vergoeding van arbeidsloon of dergelijke.
8. Garantie
8.1 Voor zaken, welke door ons worden geleverd verlenen wij niet meer garantie dan door onze leverancier van die zaken aan ons wordt gegeven met een maximum van 1 jaar.
8.2 Indien geleverde zaken fouten mochten vertonen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verplichten wij ons echter naar onze keuze deze zaken terug te nemen, te vervangen of te repareren.
8.3 Indien de wederpartij op eigen initiatief reparaties verricht en./of wijzigingen aanbrengt of laat verrichten of laat aanbrengen, zijn onze garantieverplichtingen daarmee vervallen.
9. Aansprakelijkheid. Verkoper is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk;
9.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (garantie) van deze voorwaarden.
9.2 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade niet is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten.
9.3 De aansprakelijk van verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in een onderhavig geval te vertrekking uitkering.
9.4 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10 Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper daaronder begrepen.
10.2 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan het verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11 Geschillen
11.1 De overeenkomsten met de wederpartij wordt uitsluitend beheerde door het Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsregeling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen